மார்க்சியம்

மார்க்சியத்திற்கு அழிவில்லை
எதிர் எதிர் கோணங்களில்
Welcome to Muththarasi.org