ஒரு வீடு பூட்டிக் கிடக்கிறது – ஜெயகாந்தன்

ஒரு வீடு பூட்டிக் கிடக்கிறது – ஜெயகாந்தன் வேப்ப மரத்தடியில் நிற்கும் பசுவின் பின்னங் கால்களைக் கட்டி விட்டு மடியைக் கழுவுவதற்காகப் பக்கத்திலிருந்து தண்ணீர்ச் செம்பை எடுக்கத் திரும்பிய சுப்புக் கோனார்தான் முதலில் அவனைப்…
மேலும் அறிய

மவுனம் கலைகின்றது – சிறுகதை

மேலும் அறிய
Welcome to Muththarasi.org